Sản Phẩm

Card Visit Doanh Nghiệp

Xử lý nhanh
In đầy đủ màu sắc rực rỡ
Tạo bóng, cán màng hoặc không có lớp phủ
Tiêu chuẩn, vuông, mỏng hoặc bất kỳ kích thước theo yêu cầu

13 pt. Không cán màng, không lớp phủ

Xử lý nhanh
In đầy đủ màu sắc rực rỡ
Tạo bóng, cán màng hoặc không có lớp phủ
Tiêu chuẩn, vuông, mỏng hoặc bất kỳ kích thước theo yêu cầu